GOEDERENRECHT

GOEDERENRECHT

Wanneer U een woning wenst aan te kopen, is het van groot belang dat U grondig naleest welke bepalingen in de onderhandse overeenkomst en notariĆ«le akte staan vermeld. 


Hoe zit het b.v. met het bodemattest van OVAM, ligt het aan te kopen goed in overstromingsgebied, is de woning een beschermd pand of legt de overheidsdienst erfgoed bepaalde beperkingen op?  Of is het onroerend goed dewelke U wenst aan te kopen belast met een erfdienstbaarheid, .....?  Wat is het verschil tussen volle eigendom, erfpacht of opstalrecht?


Wanneer U een woning wil verhuren als hoofdverblijf, dient een huurcontract opgesteld te worden dewelke voldoet aan alle strenge wettelijke vereisten.  Wenst U de huurder uit het huurgoed te zetten of stelt U als huurder vast dat de wettelijke vereisten van bewoonbaarheid niet door de verhuurder nageleefd worden, zal - indien een minnelijke regeling uitblijft - een gerechtelijke procedure bij het Vredegerecht moeten opgestart worden.


Daarnaast zijn er afzonderlijke regels voor handelshuur en pacht dewelke in belangrijke mate afwijken van hetgeen in de woninghuurwet is opgenomen.


Ook bij een mede-eigendom (b.v. appartementsmede-eigendom) kunnen tal van problemen opduiken.  Als syndicus dient U de belangen van de mede-eigendom te behartigen hetgeen niet altijd evident is.  Als mede-eigenaar kan U zich b.v. verzetten tegen bepaalde beslissingen van de algemene vergadering wanneer U zich hiermee niet kan verzoenen.  Kortom, de regels inzake mede-eigendom zijn vrij complex.


Voor een antwoord op al deze, en vele andere, vragen kunt U bij ons kantoor terecht.