VERZEKERINGS RECHT

VERZEKERINGSRECHT

Bij vele belangrijke stappen of beslissingen in het leven neemt U vaak een verzekering "voor het geval dat ...."


Wanneer men een motorvoertuig aankoopt, sluit men een aansprakelijkheidsverzekering (overigens wettelijk verplicht), rechtsbijstands- verzekering en/of omniumverzekering af. 


Koopt men een woning, dan sluit men vaak een brandpolis af om zich in te dekken mocht de woning schade oplopen.  Gaat men een (hypothecaire) lening aan bij de bank, zal men wel een schuldsaldoverzekering moeten nemen.  Gaat U alleen  wonen en/of start U een gezin, is het aan te bevelen een familiale verzekeringspolis af te sluiten.


Kortom, al te vaak ondertekent men een verzekeringspolis maar in vele gevallen kent men onvoldoende de exacte draagwijdte van die verzekeringspolis en weet men niet onmiddellijk in welke omstandigheden men kan beroep doen op die polis.


Ons kantoor kan U hierbij helpen en dit zowel voorafgaandelijk aan het afsluiten van het verzekeringscontract als op het ogenblik dat er zich een schadegeval of situatie voordoet waarbij dient nagezien te worden of en in welke mate de voorwaarden van die verzekeringspolis vervuld zijn om te kunnen genieten van de tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij.